Natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno, puno radno radno vrijeme

09.03. 2020.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 15/2020. od 20. ožujka 2020. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 1. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika)
 2. UVJETI:
 • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.
 1. Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave isključivo poštom na adresu:

Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za odgojitelja na određeno, puno radno vrijeme - ne otvarati“

 

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rok za prijavu na natječaj: 31.03.2020. godine.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2020. Sva prava pridržana.