Natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme

22.02. 2021.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 14/2021. od 19. veljače 2021. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine ili do prestanka potrebe za obavljanjem poslova.
 2. UVJETI:
 • Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97),
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.
 1. Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi (završena najmanje osnovna škola),
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

 

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:

Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju - ne otvarati“

 

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će pismeno biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rok za prijavu: 02.03.2021.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2021. Sva prava pridržana.