Lista upisa djece u Dječji vrtić

Natječaj za posao - pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

02.06. 2021.

KLASA: 112-07/21-01/8
URBROJ: 2170/01-54-04-21-1
Viškovo, 2. lipnja 2021. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 27/2021. od 1. lipnja 2021. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju - 1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine ili do prestanka potrebe za obavljanjem poslova.

UVJETI:

 • Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 133/97),
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi (završena najmanje osnovna škola),
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid. Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:
Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 190, 51216 Viškovo s naznakom "Natječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju - ne otvarati"

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će pismeno biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

© Dječji vrtić Viškovo 2021. Sva prava pridržana.