Natječaj za posao ODGOJITELJ/ICA

10.01. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D - Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 10. siječnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 4/2021. od 23. prosinca 2021. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme (vođenje programa predškole)

UVJETI:

 • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97)
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid. Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Sukladno odredbi čl. 102 i čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN.121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbi članka 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima rata (N.N. 84/21), u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(N.N. 157/13, 152,14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba sa invaliditetom.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:
Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom "Natječaj za odgojitelja na određeno, nepuno radno vrijeme - ne otvarati"

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 18. siječnja 2022. godine.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.