NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO za pedagošku godinu 2022./2023.

06.05. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

KLASA:    025-02/22-01/6
URBROJ: 2170/01-54-04-22-4
Viškovo, 05. svibnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo br. 21/2022. od 5. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo (u daljnjem tekstu: Vrtić) objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO za pedagošku godinu 2022./2023.

I.    Programi, vrijeme i mjesto upisa

Upis se provodi za redoviti cjelodnevni 10-satni jaslični program.

Upis djece u Dječji vrtić Viškovo provodi se isključivo putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani i to u razdoblju  od 12. svibnja 2022. godine do 20. svibnja 2022. godine.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 1 6661 555, 051/256-844, e-mail adresu: helpdesk@carnet.hr Ili  vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr te na internetskoj stranici www.vrtic-viskovo.hr.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Roditelj se u tom slučaju mora najaviti u vrtić i dostaviti traženu dokumentaciju.

II. Potrebna dokumentacija za upis

Uz ispunjenu, kreiranu i predanu e-Prijavu obvezno se prilaže potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Osim navedenog Roditelj je dužan prilikom podnošenja e-Prijavu za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani.

Prednost pri upisu djece u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Viškovo, odnosno stalnim boravištem za strane državljane te dijete kojem je dodijeljen skrbnik i udomljena djeca bez obzira na prebivalište ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Viškovo.

Uz ispunjenu e-Prijavu djeteta koji se podnosi putem web aplikacije e-Upisi obvezno se prilaže Potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić. Osim obaveznog uvjeta Potvrde o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta Roditelj može priložiti prilikom podnošenja Zahtjeva za upis putem web aplikacije e-Upisi u rubrici „Kriteriji i bodovanje“ dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, na temelju kojih ostvaruju neku od navedenih prednosti:

  1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata,
  2. za dijete zaposlenih roditelja: elektronski zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde ili ugovora o radu ne stariji od 30 dana kojom se dokazuje činjenica postojanja radnog odnosa, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu,
  3. za dijete samohranog roditelja - preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju,ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),
  4. za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom - rješenje nadležnog tijela o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
  5. za dijete s teškoćama u razvoju - rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi,
  6. za dijete iz obitelji s troje ili više djece - upisati u napomenu ime i prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno, uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do dvadeset šeste godine života a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana,
  7. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu,
  8. u napomenu upisati ime i prezime brata ili sestre koji nastavljaju s korištenjem usluga u sljedećoj pedagoškoj godini.

Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja, e-Prijava preuzima određen skup podataka (dokumentaciju o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koju sustav ne preuzima potrebno učitati i priložiti uz e-Prijavu. Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

Za točnost podataka u dostavljenim ispravama odgovorne su osobe ili tijela koja su izdala isprave, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju opravdane sumnje u točnost podataka u priloženim isprava, Vrtić može iste provjeriti.

Podnošenjem e-Prijave Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i dijete u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od Roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno, da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Roditelj će nakon kreiranja i predaje e-Prijave na adresu elektroničke pošte dobiti šifru djeteta pomoću koje će moći provjeriti status djeteta na Odluci o privremenim rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

III. Rezultati upisa

Odluka o privremenim rezultatima upisa bit će objavljena dana 6. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Vrtića.

Ravnatelj:
Ingrid Lončarić, prof.

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.