ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž

01.09. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/10
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 30. kolovoza 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 42/2022. od 30. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto)

UVJETI:

 • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97)
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Sukladno odredbi čl. 102 i čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN.121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, (N.N. 157/13, 152,14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba sa invaliditetom.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:
Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom Natječaj za odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme - ne otvarati

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o terminu intervjua.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 09. rujna 2022. godine.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.