POMOĆNI/A KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme

05.04. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D - Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/6
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 5. travnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 16/2022. od 5. travnja 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

POMOĆNI/A KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme, (zamjena) Probni rad – 3 mjeseci

UVJETI:

 • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid. Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Sukladno odredbi čl. 102 i čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN.121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(N.N. 157/13, 152,14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba sa invaliditetom.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:
Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za pomoćnog kuhara na određeno, puno radno vrijeme - ne otvarati“

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 14. travnja 2022.godine

Ravnatelj:
Ingrid Lončarić, prof.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.