Odgojitelj/ica - 1 izvršitelj/ica

14.04. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D, Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/8
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 14. travnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 18/2022. od 14. travnja 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI:

 • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97)
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid. Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Sukladno odredbi čl. 102 i čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN.121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: Zapošljavanje u državnoj službi, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(N.N. 157/13, 152,14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba sa invaliditetom.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se osam dana od dana objave na adresu:
Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za odgojitelja na određeno, puno radno vrijeme - ne otvarati“

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 23. travnja 2022. godine.

Ravnatelj:
Ingrid Lončarić, prof.

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.