NATJEČAJ za popunu radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA KAO ZDRAVSTVENA VODITELJICA- 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme

04.05. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/9
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 04. svibnja 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 20/2022. od 02. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 1. MEDICINSKA SESTRA KAO ZDRAVSTVENA VODITELJICA- 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme
  Probni rad – 6 mjeseci
 2. UVJETI:
  • Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
  • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97)
  • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo
 3. Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz o odobrenju za samostalan rad
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
   1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
   2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Sukladno odredbi čl. 102 i  čl. 103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN.121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju dostaviti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim    stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(N.N. 157/13, 152,14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj, dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osoba sa invaliditetom.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se  u zatvorenoj omotnici osam dana od dana objave na adresu:

Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo
s naznakom
„Natječaj za medicinsku sestru kao zdravstvenu voditeljicu na određeno, puno radno vrijeme - ne otvarati“

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o terminu intervjua.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.  Prijave se zaprimaju do 12. svibnja 2022. godine.

Ravnatelj:
Ingrid Lončarić, prof.

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.