ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno

03.10. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/13
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 29. rujna 2022. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 54/2022. od 29. rujna 2022. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto)

UVJETI:

 • Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 • Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97)
 • Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  c) potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za zaštitu dobrobiti djeteta. Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj (82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: zapošljavanje u državnoj službi, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici poveznici:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: zapošljavanje u državnoj službi, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanja, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupku, sve sukladno Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječje vrtić Viškovo, zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Prijave za radno mjesto dostavljaju se u roku od osam dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, neposredno u tajništvo ili poštom na adresu: Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom Natječaj za odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme - ne otvarati

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 11. listopada 2022. godine.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.