Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

05.10. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D, 51216 Viškovo

KLASA: 112-04/22-01/15
URBROJ: 2170/01-54-04-22-1
Viškovo, 29. rujna 2022. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članaka 47. i 48 . Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo od 29. rujna 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
 • položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu
 3. dokaz o završenoj odgovarajućoj vrsti i stupnju studija određenoj ovim natječajem
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97 i 4/98
 5. dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi određenom ovim natječajem: elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda predškolske ustanove o vrsti i trajanju poslova, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana objave natječaja:
  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) i
  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Traženi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj (82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske zapošljavanje u državnoj službi, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici poveznici:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: zapošljavanje u državnoj službi, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - ne otvarati" neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19d, 51216 Viškovo.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjela prijava kandidata koja ispunjava uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepotpune, nepotpisane i nepravovremene neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na predstavljanje/intervju pred Upravnim vijećem Dječjeg vrtića Viškovo.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na mrežnim stranici Vrtića kao rezultata natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.