ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno

18.01. 2023.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D, 51216 Viškovo

KLASA: 112-04/23-01/3
URBROJ: 2170/01-54-04-23-1
Viškovo, 17. siječnja 2023. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 3/2023. od 17. siječnja 2023. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno, puno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

UVJETI

 • Prema člancima 24. i 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo:
 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25 st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
  • potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25 st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj (82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske branitelji.gov.hr, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona.

Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: branitelji.gov.hr, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanja, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječje vrtić Viškovo, zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose osobno u tajništvo vrtića ili putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme - ne otvarati“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Prijave se zaprimaju do 26. siječnja 2023. godine

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.