Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

28.06. 2024.

 

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 48. st. 3. Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo od 17. lipnja 2024. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

UVJETI:

 •  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
  • a) sveučilišni diplomski studij ili
  • b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  • d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  • e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
 • položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenova osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenoj odgovarajućoj vrsti i stupnju studija određenoj ovim natječajem
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi određenom ovim natječajem: elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda predškolske ustanove o vrsti i trajanju poslova, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana objave natječaja:
  • · uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) i
  • · uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • · potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 • Plan rada ravnatelja/ice za mandatno razdoblje

Traženi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj (82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21, 156/23) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“ neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19d, 51216 Viškovo.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjela prijava kandidata koja ispunjava uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepotpune, nepotpisane i nepravovremene neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na predstavljanje/intervju pred Upravnim vijećem Dječjeg vrtića Viškovo.
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Viškovo na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na mrežnim stranici Vrtića kao rezultata natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.