Natječaj za pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)

09.07. 2024.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

Temeljem Odluke Upravnog vijeća br. 135/2024. od 05. srpnja 2024. godine, Dječji vrtić Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 8 izvršitelja m/ž - na određeno, nepuno radno vrijeme

UVJETI:

 • Prema člancima 24. 24a. i 25 Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članku 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo kandidati moraju ispunjavati uvjete:
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,
  • da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora

Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja), i to:
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25 st. 2. Zakona)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25 st. 4. Zakona)
  • potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25 st. 10. Zakona).
   Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.
Radni odnos u Dječjem vrtiću Viškovo ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj (82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21, 156/23) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanja, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupku, sve sukladno Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječje vrtić Viškovo, zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose osobno u zatvorenoj koverti u tajništvo vrtića ili putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo s naznakom „Natječaj za pomoćnika za djecu s teškoćama na određeno, nepuno radno vrijeme - ne otvarati

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.