NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO za pedagošku 2023./2024. godinu

05.05. 2023.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

KLASA: 025-02/23-01/6
URBROJ: 2170/01-54-04-23-4
Viškovo, 04. svibnja 2023. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo br. 33/2023. od 04. svibnja 2023. godine, Dječji vrtić Viškovo (u daljnjem tekstu: Vrtić) objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO za pedagošku 2023./2024. godinu

I. Programi, vrijeme i mjesto upisa

Upis se provodi za sljedeće programe:

 • redoviti cjelodnevni 10-satni vrtićki program
 • redoviti cjelodnevni 10-satni jaslički program

Upis djece u Dječji vrtić Viškovo provodi se isključivo putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani i to u razdoblju od 11. svibnja 2023. godine do 19. svibnja 2023. godine u 12,00 sati.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 1 6661 555, 051/256-844, e-mail adresu: helpdesk@carnet.hr ili vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr te na internetskoj stranici www.vrtic-viskovo.hr.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Roditelj se u tom slučaju mora najaviti u vrtić i dostaviti traženu dokumentaciju.

 

II. Potrebna dokumentacija za upis

Uz ispunjenu, kreiranu i predanu e-Prijavu obvezno se prilaže potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Osim navedenog Roditelj je dužan prilikom podnošenja e-Prijavu za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani.

Prednost pri upisu, sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo",br.4/23.) i Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo, imaju djeca s prebivalištem na području Općine Viškovo, djeca strani državljani s odobrenim stalnim boravkom na području Općine Viškovo, dijete kojem je dodijeljen skrbnik i udomljena djeca bez obzira na prebivalište, ako skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Viškovo, imaju prednost pri upisu u Vrtić u odnosu na zainteresiranu djecu s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u drugoj jedinici lokalne samouprave.

Uz ispunjenu e-Prijavu djeteta koja se podnosi putem web aplikacije e-Upisi, obvezno se prilaže Potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić. Osim obaveznog uvjeta Potvrde o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta Roditelj može priložiti prilikom podnošenja Zahtjeva za upis putem web aplikacije e-Upisi u rubrici „Kriteriji i bodovanje“ dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, na temelju kojih ostvaruju neku od navedenih prednosti:

 • za djecu samohranog roditelja - izvadak iz matične knjige rođenih za dijete,preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),
 • za djecu iz jednoroditeljskih obitelji - elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje,
 • za djecu oba zaposlena roditelja: elektronski zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde ili ugovora o radu ne stariji od 30 dana kojom se dokazuje činjenica postojanja radnog odnosa, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.
 • za djecu iz obitelji s troje ili više djece - upisati ime i prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno, uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do dvadeset šeste godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana,
 • za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja - rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,
 • za djecu koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima - rješenje nadležnog tijela o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
 • za djecu roditelja invalida Domovinskog rata - pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za djecu osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade - rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu, rješenje ili potvrda o korištenju zajamčene minimalne naknade, odnosno dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu,
 • u napomenu upisati ime i prezime brata ili sestre koji nastavljaju s korištenjem vrtićkih ili jasličkih programa u sljedećoj pedagoškoj godini.

Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja, e-Prijava preuzima određen skup podataka (dokumentaciju o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu žrtve i invalida domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koju sustav ne preuzima potrebno učitati i priložiti uz e-Prijavu. Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

Za točnost podataka u dostavljenim ispravama odgovorne su osobe ili tijela koja su izdala isprave, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju opravdane sumnje u točnost podataka u priloženim isprava, Vrtić može iste provjeriti.

Podnošenjem e-Prijave Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i dijete u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno, da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Roditelj će nakon kreiranja i predaje e-Prijave na adresu elektroničke pošte dobiti šifru djeteta pomoću koje će moći provjeriti status djeteta na Odluci o privremenim rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

 

III. Rezultati upisa

Odluka o privremenim rezultatima upisa bit će objavljena dana 06. lipnja 2023. godine na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Vrtića.

 

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.